เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Last updated: 13 มี.ค. 2561  |  2514 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฟังฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ พูด เขียนถึงคนไทยเชิงตำหนิมาเยอะแล้ว มาดูของเราเองบ้างครับ จาก "เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" สรุปได้ว่า คนไทย…

   - ไม่มีวินัย
   - ไม่ซื่อสัตย์
   - เชื่อข่าวลือ
   - สูบบุหรี่
   - ดื่มแอลกอฮอล์
   - กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ
   - ลดคุณค่าความเป็นไทย
   - อ่อนไหว
   - ไม่คำนึงถึงส่วนรวม
   - ยอมรับคนรวยมากกว่าคนดี
   - มีปัญหา ด้านคุณธรรมและศีลธรรม

The MATTER สำรวจเอกสาร ยุทธศาสตร์ชาติจำนวนกว่า 120 หน้า พบว่า มีการกำหนดถึงคุณลักษณะของคนไทยได้อย่างน่าสนใจ และนี่ก็คือสิ่งปรากฏในเอกสารสำคัญฉบับนี้

1) คนไทยดูแลตัวเองไม่ดีพอ

เอกสารระบุว่า คนไทยกำลังมีแนวโน้ม เสียชีวิตเพราะโรคไม่ติดต่อมากขึ้น

เพราะมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ กินอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ ไม่นิยมออกกำลังกาย

2) คนไทยมีปัญหาด้านคุณธรรม ไม่ตระหนักถึงวินัย ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีจิตสาธารณะ

คนไทยในโลกดิจิทัล ยังขาดทักษะในการคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีจากต่างประเทศ จนทำให้ละทิ้งค่านิยมที่ดี อันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ลดคุณค่าของความเป็นไทย มีค่านิยมที่ยึดถึงตัวเองมากกว่าส่วนรวม

ในหัวข้อเดียวกัน ยังระบุว่า “คนไทยเป็นคนรักสนุก และความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย เป็นคนวัตถุนิยม ยอมรับคนที่มีฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม”

ทั้งหมดนี้ เป็นการสรุปว่า คนไทยกำลังมีปัญหาด้านคุณธรรม และศีลธรรม

3) คนไทยขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ค่อยใช้อินเทอร์เน็ตหาความรู้

เอกสารระบุว่า ถึงแม้คนไทย จะมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ ด้านการศึกษาในทุกระดับ เพราะมีปัญหาเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน เน้นแต่การท่องจำไม่สอนกระบวนการคิด ขาดความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่จำเป็น

คนไทยส่วนใหญ่ ยังไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยกตัวอย่าง คนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นการใช้เพื่อหาความรู้เพียง 31.7% เท่านั้น

4) คนไทยมีปัญหาด้านคุณภาพ

เริ่มตั้งแต่...

Powered by MakeWebEasy.com