ตำแหน่งบริหารภายนอกองค์กร

พ.ศ. 2544 – 2549
 • กรรมการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)

พ.ศ. 2543 – 2544
 • ประธานคณะกรรมการเตรียมการโครงการ ABU ROBOT CONTEST (Chairman of Preparation Committee Asia-Pacific Broadcasting Unions Robot Contest)
พ.ศ. 2544 – 2547
 • ประธานกรรมการบริหารโครงการ ABU ROBOT CONTEST (Chairman of Organizing Committee Asia-Pacific Broadcasting Unions Robot Contest)
พ.ศ. 2547 – 2550
 • กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 – 2556
 • ประธานคณะกรรมการร่วมความถี่คลื่นโทรทัศน์ระหว่างชายแดน ไทย-มาเลเซีย (Co-Chairman of working Group on Broadcasting Services Along Malaysia-Thailand Common Border Meeting)
พ.ศ. 2550 – 2556
 • ประธานคณะกรรมการร่วมความถี่คลื่นโทรทัศน์ระหว่างชายแดนไทย-ลาว (Co-Chairman of working Group on Broadcasting Services Along Laos-Thailand Common Border Meeting)
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 – ก.พ 2555
 • กรรมการบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – 2554
 • กรรมการบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – ต.ค. 2554
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตามที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อาศัยอำนาจตามความใน พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 บทเฉพาะกาล มาตรา 79 (คณะกรรมการฯ หมดวาระ หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช. (เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554)
พ.ศ. 2551 – ต.ค. 2554
 • ประธานคณะทำงานด้านผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ดำเนินการอยู่ก่อนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ ตามที่คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แต่งตั้ง (คณะกรรมการฯ หมดวาระ หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช. (เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554)
พ.ศ. 2551 – ต.ค. 2554
 • คณะทำงานด้านกิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชน ตามที่คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แต่งตั้ง (คณะกรรมการฯ หมดวาระ หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554)
พ.ศ. 2551 – ต.ค. 2554
 • คณะทำงานด้านกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตามที่คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แต่งตั้ง (คณะกรรมการฯ หมดวาระ หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554)
พ.ศ. 2552 – ก.ย. 2556
 • กรรมการพัฒนาสถานีวิทยุ/สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2553 – ต.ค. 2554
 • คณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามปัญหาวิทยุกระจายเสียงชุมชน ตามที่คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แต่งตั้ง (คณะกรรมการฯ หมดวาระ หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช. (เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554)
พ.ศ. 2553 – ต.ค. 2554
 • กรรมการเตรียมการและยกร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่งตั้ง (คณะกรรมการฯ หมดวาระ หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554)
พ.ศ. 2553 – ก.ย. 2556
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฏร
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
 • ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2554-2555
 • กรรมการเทคนิค ABU สหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค
พ.ศ. 2556-2557
 • (Asian Pacific Bureau Unions Technical Bureau Committee) ในฐานะผู้แทนของ TV Pool ประเทศไทย
พ.ศ. 2554-2556
 • กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2554 – ก.ย. 2556
 • กรรมการจัดทำแผนและความต้องการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตามที่กรมประชาสัมพันธ์แต่งตั้ง
พ.ศ. 2554 – ก.ย. 2556
 • กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2554 – ก.ย. 2556
 • กรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2555 – เม.ย.2558
 • อนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในกิจการโทรคมนาคม ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่งตั้ง
พ.ศ. 2555 – ก.ย. 2556
 • อนุกรรมการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่งตั้ง
พ.ศ. 2555 – ก.ย. 2556
 • กรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
 • ได้รับการพิจารณาคัดสรรขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ในปี 2555 ทางด้านความเชี่ยวชาญสาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ Hard Ware) จากกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
 • กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Powered by MakeWebEasy.com