ผลงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม

 • คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • คณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
 • คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
 • คณะทำงานโครงการแก้วตาดวงใจ เทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี
 • คณะกรรมการจัดหาทุนบำรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
 • คณะทำงานต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
 • คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศาลปกครอง
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมสร้างสรรค์ไทย
 • คณะทำงานเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์
 • คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและด้อยโอกาส
 • คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแอร์โฮสเตสเอื้ออาทร
 • คณะกรรมการจัดงานวันชมรมเยาวชนรักความปลอดภัย
 • คณะกรรมการจัดงาน 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง
Powered by MakeWebEasy.com